Signing up (הרשמה)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


PSNSM‎ הוא שירות מקוון המשמש לביצוע רכישות מקוונות דרך (PlayStation®Store), להצטרפות לשיחות צ'אט תחת (Friends) (חברים) או לשימוש בשירותים מקוונים שונים של PSNSM‎. כדי להשתמש ב-PSNSM‎, נדרש חשבון Sony Entertainment Network. כדי ליצור חשבון, בחר באפשרות (Sign Up) (הרשמה) תחת (PlayStation™Network), ולאחר מכן פעם לפי ההוראות שמופיעות על המסך.

הפריטים העיקריים הדרושים ליצירת חשבון
מידע אישי הזן מידע עבור המשתמש הרשום, כולל יום, חודש ושנת לידה, וכן השם והכתובת של המשתמש.
חשבון ראשי / חשבון משנה קיימים שני סוגים של חשבונות: חשבונות ראשיים וחשבונות משנה. בעלי חשבונות ראשיים יכולים להגדיר תנאי שימוש מסוימים בחשבונות המשנה הקשורים.

חשבון ראשי:
את החשבון הרגיל יכול ליצור משתמש רשום מגיל מסוים ומעלה. בעלי חשבונות ראשיים יכולים להגדיר תנאי שימוש מסוימים בחשבונות המשנה הקשורים.

חשבון משנה:
משתמשים שלא עומדים בדרישות הזכאות לפתיחת חשבון ראשי באזור מגוריהם, משתמשים בחשבונות משנה בלבד. בעלי חשבונות משנה לא יכולים ליצור ארנקים, אך יכולים להשתמש בארנק של החשבון הראשי הקשור כדי לשלם בעבור מוצרים ושירותים. לא ניתן ליצור חשבון משנה אם לא קיים חשבון ראשי.

דרישות הזכאות עבור חשבונות ראשיים וחשבונות משנה משתנים בהתאם למדינה או לאזור המגורים. לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.
מזהה כניסה (כתובת דואר אלקטרוני) רשום מזהה שישמש לכניסה אל PSNSM‎. השתמש בכתובת דואר"ל חוקית שניתן להשתמש בה לקבלת הודעות אישור במקרה של ביצוע רכישות תחת (PlayStation®Store).
סיסמה

צור סיסמה שעומדת בדרישות הבאות:

 • כוללת לפחות שמונה אותיות או מספרים.
 • כוללת שילוב של אותיות ומספרים.
 • לא כוללת חזרה רצופה על אותו תו.
 • שונה ממזהה הכניסה ומהמזהה המקוון
 • תלויית-רישיות.
Online ID (מזהה מקוון)

רשום שם שיוצג באופן פומבי ב-PSNSM‎. לא ניתן לשנות את המזהה המקוון לאחר יצירתו. צור מזהה מקוון שעומד בדרישות הבאות:

 • המזהה המקוון חייב לכלול 3-16 תווים, שיכולים להיות אותיות, מספרים, מקפים (-) וקווים תחתונים (_).
 • התו הראשון חייב להיות אות.
 • המזהה המקוון לא יכול להיות זהה לסיסמה.
 • האותיות אינן תלויות-רישיות.

טיפים

 • בהתאם לגיל הקטין, נדרש מחשב ליצירת חשבון משנה. במהלך יצירת החשבון, נשלחת הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל המשויכת למזהה הכניסה של בעל החשבון הראשי. פעל לפי הוראות המפורטות בהודעת הדוא"ל להשלמת הרישום במחשב.
 • כדי להיכנס ל-PSNSM‎ באמצעות חשבון המשנה שנוצר, יש לשייך את החשבון למשתמש שייכנס למערכת PS3™‎. ראה [Using an existing account] [שימוש בחשבון קיים] תחת (PlayStation™Network) במדריך זה.
 • מזהה הכניסה (כתובת דוא"ל) והסיסמה שלך לא יוצגו באופן ציבורי. הקפד שלא לשתף מידע זה עם אחרים.
 • ניתן ליצור רק חשבון אחד לכל משתמש במערכת PS3™‎. כדי ליצור חשבונות נוספים, עבור אל (Users) (משתמשים) וצור משתמשים נוספים.
 • לקבלת פרטים על הטיפול במידע אישי שקשור למשתמשים, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.
 • לצורך גישה ל-PSNSM‎ נדרש שירות אינטרנט בפס רחב. לתשומת לבך, אין תמיכה בקישוריות בחיוג.
 • PSNSM‎ זמין רק בארצות ואזורים מסוימים, ובשפות מסוימות. לקבלת פרטים, פנה לתמיכה הטכנית הטלפונית עבור האזור שלך.
 • ‎(Sign Up)‎ (הרשמה) - אפשרות זו מוצגת רק אם לא נוצר חשבון.