רשת > הורדה ברקע

Background Download (הורדה ברקע)

הורדה ברקע היא תכונה שמאפשרת לך לבצע פעולות אחרות תוך כדי הורדה של פריטי נתונים מרובים או נתונים שמאופיינים בגודל קובץ גדול. תכונה זו זמינה רק כאשר האפשרות [Download in Background] [הורדה ברקע] מוצגת על המסך שמופיע במהלך הורדת התוכן.

טיפים

 • ייתכן שלא תוכל לבצע הורדה ברקע, בהתאם לסוג הנתונים או למספר פריטי הנתונים שמורדים.
 • ייתכן שתידרש התקנה לצורך שימוש בנתונים שהורדו, כמו משחקים או קובצי וידאו. כשההורדה מסתיימת, נתונים שמחייבים התקנה יוצגו כ- או כ- בכל קטגוריה.
 • ייתכן שהורדה ברקע לא תהיה זמינה כאשר יש באחסון המערכת נתונים לא מותקנים.
 • אם מערכת PS3™‎ נכבית במהלך הורדה ברקע, סטטוס ההורדה נשמר. ההורדה מתחילה מחדש באופן אוטומטי בפעם הבאה שמערכת PS3™‎ מופעלת ומתחברת לאינטרנט.
 • הורדה ברקע תופסק באופן זמני אם מבוצעת לפחות אחת מהפעולות שלהלן. ההורדה תתחיל מחדש באופן אוטומטי עם השלמת הפעולה.
 • - במהלך הפעלה של Blu-ray Disc או DVD
 • - במהלך שימוש בתכונות רשת של משחקים מקוונים *
 • - במהלך הפעלה של תוכנות בפורמט PlayStation®2
 • - במהלך שימוש בצ'אט קולי / בווידאו
 • - במהלך ביצוע עדכון למערכת
 • - במהלך כוונון פריטי הגדרה תחת (Settings) (הגדרות)

 • *כאשר משחק נמצא בתהליכי סיום, ההורדה ברקע תופסק באופן זמני.

הערות

 • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2 או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
 • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2 במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

Download Management (ניהול הורדות)

אפשרות זו מוצגת רק כאשר מתבצעת הורדה ברקע. ניתן לבדוק את סטטוס ההורדה או לבטל את הורדת הנתונים דרך (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט) או (PlayStation®Store). בחר (Download Management) (ניהול הורדות) תחת (Network) (רשת).

בדיקה של סטטוס ההורדה

בחר את הסמל של הנתונים שאת סטטוס ההורדה שלהם ברצונך לבדוק, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Status] [סטטוס] בתפריט האפשרויות.

ביטול הורדה

בחר את הסמל של הנתונים שאת ההורדה שלהם ברצונך לבטל, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Cancel] [ביטול] בתפריט האפשרויות. לאחר שההורדה מתבטלת, היא תוסר מ- (Download Management) (ניהול הורדות).

השהיה / חידוש הפעלה של הורדות

בחר את הסמל של הנתונים שאת ההורדה שלהם ברצונך להשהות, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Pause] [השהיה] בתפריט האפשרויות. כדי לחדש את ההורדה, לחץ על הכפתור משולש פעם נוספת, ולאחר מכן בחר [Resume] [חידוש הפעלה] בתפריט האפשרויות.

טיפים

 • אם אתה משהה הורדה, ימשיך להיות מוצג עם הסמל.
 • אם אתה משהה הורדה אחת בשעה שאתה מוריד פריטי נתונים מרובים, ההורדה של פריט הנתונים הבא תתחיל באופן אוטומטי.

השהיה של כל ההורדות

בחר את הסמל של הורדה כלשהי, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Pause All] [השהיה כללית] בתפריט האפשרויות.

חידוש הפעלה של כל ההורדות

בחר את הסמל של הורדה כלשהי, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Resume All] [חידוש הפעלה כללי] בתפריט האפשרויות.

רשת > הורדה ברקע