אודות תפריט XMB™‎ > שימוש במקלדת

Using the keyboard (שימוש במקלדת)

המקלדת מוצגת באופן אוטומטי כאשר נדרשת הזנה של טקסט. הוראות אלה מתייחסות למקלדת אנגלית. לקבלת מידע על שימוש במקלדות בשפות אחרות, עיין במדריך למשתמש של השפה הרלוונטית.

(1)

סמן

(2)

שדה קלט טקסט

(3)

תצוגת אפשרויות חזויות

(4)

מקשי תפעול

(5)

מוצג כשמצב טקסט חזוי מופעל

(6)

תצוגת מצב קלט


רשימת המקשים

המקשים המוצגים משתנים בהתאם למצב הקלט ולתנאים אחרים.

הוספה של סמל או רגשון
/ החלפת סוג התווים שיוזנו
הזזת הסמן
מחיקה של התו שמשמאל לסמן
הוספת רווח
הוספת מעבר שורה
/ העתקה או הדבקה של טקסט
מעבר למקלדת הממוזערת
החלפה של מצב הקלט
אישור התווים שהוקלדו אך לא הוזנו / יציאה מהמקלדת

הזנת תווים

באמצעות מצב טקסט חזוי, באפשרותך להזין את האותיות הראשונות של המילה, ותוצג בפניך רשימה של מילים נפוצות שמתחילות באותיות אלה. לאחר מכן באפשרותך להשתמש בלחצני הכיוון לבחירת המילה הרצויה. לאחר שאתה מסיים את הזנת הטקסט, בחר במקש "Enter" ליציאה מהמקלדת.

טיפים

  • ייתכן שלא תוכל להשתמש ברגשונים במצבי קלט מסוימים.
  • השפות שבהן באפשרותך להשתמש להזנת טקסט הן השפות שנתמכות במערכת. לדוגמה, אם שפת המערכת מוגדרת לצרפתית, באפשרותך להזין טקסט בצרפתית. ניתן להגדיר את שפת המערכת על-ידי מעבר אל (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת) > [System Language] [שפת המערכת].
  • ניתן לנקות את כל שדה קלט הטקסט בלחיצה על הכפתורים מרובע + L1 בו-זמנית.

שימוש במקלדת מחוברת

ניתן להזין טקסט באמצעות מקלדת USB או מקלדת Bluetooth®‎ (שתיהן נמכרות בנפרד). כשמסך הזנת הטקסט מוצג, אם אתה לוחץ על מקש כלשהו במקלדת המחוברת, מסך הזנת הטקסט יאפשר לך להשתמש במקלדת המחוברת.

טיפים

  • לקבלת פרטים על חיבור מקלדת Bluetooth®‎, ראה (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים) > [Manage Bluetooth® Devices] [ניהול התקני Bluetooth®‎] במדריך זה.
  • לא ניתן להשתמש במצב טקסט חזוי בעת שימוש במקלדת מחוברת.
  • ניתן להזין מעבר שורה בשדה קלט הטקסט בלחיצה על ALT + ENTER. ניתן להזין מעבר שורה רק כשהדבר ישים, למשל בעת כתיבת הודעה תחת הקטגוריה (Friends) (חברים).
  • ניתן לנקות את כל שדה קלט הטקסט בלחיצה על SHIFT + BACKSPACE בו-זמנית.
  • ניתן להדביק טקסט שהועתק בלחיצה על Ctrl + V. יודבק הטקסט האחרון שהועתק.

שימוש במקלדת הממוזערת

אם תבחר באפשרות במקלדת בגודל מלא, תיפתח במקומה המקלדת הממוזערת. במקלדת הממוזערת, למקש אחד מוקצים תווים רבים.

(1)

סמן

(2)

שדה קלט טקסט

(3)

תצוגת אפשרויות חזויות

(4)

תצוגת התווים שניתן להזין באמצעות המקש שנבחר.
עם כל לחיצה על הכפתור איקס, התו שניתן להזין משתנה. לדוגמה, כדי להזין [L], בחר את ולחץ על הכפתור איקס שש פעמים. כדי להזין [L5], בחר את ולחץ על הכפתור איקס, ואחרי הזנת [L], השתמש ב- להעברת הסמן אל המיקום שאחרי [L]. לאחר מכן, בחר את ולחץ על הכפתור איקס שבע פעמים להזנת [5].

(5)

מקשי תפעול

(6)

מוצג כשמצב טקסט חזוי מופעל

(7)

תצוגת מצב קלט

טיפ

ניתן גם להשתמש בשיטת קלט טקסט בהקשה יחידה. השתמש במקש "Options" (אפשרויות) לשינוי השיטה של הזנת טקסט. בעת שימוש בהקשה אחת, מילים שיכולות להיווצר באמצעות שילובים של אות אחת (או מספר אחד) בכל אחד מהמקשים שנבחרים, מוצגות כאפשרויות קלט טקסט חזוי. לדוגמה, אם אתה בוחר במקש "DEF3", מילים שמתחילות עם d‏, e‏, f או 3 מוצגות ברשימה בחלון האפשרויות החזויות שנמצא בצד ימין של המקלדת שעל המסך. אם מוצג הסמל "<", המשך להזין אותיות עד להצגת האפשרויות החזויות.


רשימת המקשים

המקשים המוצגים משתנים בהתאם למצב הקלט ולתנאים אחרים.

הזנת סמל
מעבר בין מצב אותיות רישיות ומצב אותיות קטנות
הוספת מעבר שורה
הזזת הסמן
מחיקה של התו שמשמאל לסמן
הוספת רווח
/ העתקה או הדבקה של טקסט
מעבר למקלדת בגודל מלא
תצוגה של תפריט האפשרויות
החלפה של מצב הקלט
אישור התווים שהוקלדו אך לא הוזנו / יציאה מהמקלדת

אודות תפריט XMB™‎ > שימוש במקלדת