רשת > תפריט מצב גלישה

Browse mode menu (תפריט מצב גלישה)

View (תצוגה)

שנה את אופן ההצגה של הדף.

Zoom / Clear Zoom (זום / נקה זום) הגדל באופן אוטומטי לגודל המיטבי או בטל את ההגדלה של האזור שבו המצביע ממוקם על המסך.

יחס ההגדלה המיטבי מחושב באופן אוטומטי על סמך סוג התוכן באזור שבו ממוקם המצביע.
Maximum Size / Standard Size (גודל מרבי / גודל רגיל) הרחב את החלון לתצוגה על המסך כולו. / הצג את החלון בגודלו המקורי.
Character Size (גודל תווים) שנה את גודל הטקסט.

ניתן להציג טקסט בחמישה גדלים שונים.
Character Encoding (קידוד תווים) הקצה קידוד תווים.

ברוב המקרים, קידוד תווים נקבע באופן אוטומטי ולא נדרשת הקצאה.

טיפ

בדפים מסוימים, לא ניתן לשנות את גודל התווים ולא ניתן להקצות קידוד תווים.

Tools (כלים)

הגדר את התנאים לפתיחת דפים ולמחיקת נתונים שמורים באחסון המערכת.

Cookies (קובצי Cookie) Allow (התרה): תמיד אפשר שמירה של קובצי Cookie.

Block (חסימה): תמיד סרב לשמירה של קובצי Cookie.
JavaScript On (מופעל): השתמש ב-JavaScript.

Off (כבוי): ללא שימוש ב-JavaScript.
Display Area (אזור התצוגה) Full Pixel (פיקסל מלא): הגדר כדי להציג את החלון בכל אזור התצוגה של מסך הטלוויזיה. *1

Standard Size (גודל רגיל): הגדר כדי להקטין את גודל החלון ב-5%.

-1: הגדר כדי להקטין את גודל החלון ב-10%.

-2: הגדר כדי להקטין את גודל החלון ב-15%.
Resolution (רזולוציה) שנה את רזולוציית התצוגה של דף האינטרנט.

כוונן דפי אינטרנט לתצוגה קלה יותר על-ידי התאמה של רזולוציית פלט הווידאו של מערכת PS3™‎.
Flicker Reduction (מזעור הבהוב) On (מופעל): מזער את רמת ההבהוב של רכיבים מהבהבים על המסך, כמו טקסט, תמונות ושורות.

Off (כבוי): השבת את התכונה של מזעור ההבהוב.

אפשרות זו יעילה לביטול הבהוב המסך בתצוגה משולבת. הגדר לערך [On] [מופעל] כאשר נבחרת רזולוציה כמו 1080i עבור הגדרת פלט הווידאו של מערכת PS3™‎. הגדרה לערך [Off] [כבוי] תשפר את איכות התמונה עבור תצוגות מתקדמות כמו 1080p או 720p.
Confirm Browser Close (אישור סגירת דפדפן) On (מופעל): הגדר כדי להציג הודעת אישור במהלך סגירת (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט).

Off (כבוי): הגדר כדי לסגור מבלי להציג הודעת אישור.
Home Page (דף הבית) הגדר את הדף שיוצג עם הפעלת (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט) או בחירה באפשרות (Home) (בית) בתפריט.

אם תסמן את האפשרות [Restore Window at Browser Start] [שחזור חלון עם הפעלת הדפדפן], הדף שהיה פתוח עם סגירת הדפדפן יוצג בפעם הבא שהדפדפן יופעל.
Delete Cookies (מחיקת קובצי Cookie) מחק קובצי Cookie.
Delete Search History (מחיקת היסטוריית חיפוש) מחק את המידע על היסטוריית החיפוש.
Delete Cache (מחיקת מטמון) מחק את המטמון.
Delete Authentication Information (מחיקת פרטי אימות) מחק את פרטי האימות.
Discontinue Browser Security (הפסקת אבטחת דפדפן) הפסק את השימוש בשירותים של סינון אינטרנט. *2

כדי לשנות הגדרה זו, יש להזין סיסמה. לקבלת פרטים על סיסמאות, ראה (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה) > [Change Password] [שינוי סיסמה] במדריך זה.
*1

החלק העליון והחלק התחתון של התמונה עשויים להיחתך אם האפשרות [Full Pixel] [פיקסל מלא] מוגדרת בעת שימוש בטלוויזיה רגילה.

*2

סוגי השירותים לסינון אינטרנט שזמינים משתנים בהתאם לארץ או לאזור.

Window List (רשימת חלונות)

עבור למצב חלון.

Search (חיפוש)

בצע חיפוש באינטרנט באמצעות מקלדת וביטוי.

File (קובץ)

Address Entry (הזנת כתובת) הזן כתובת.
Open in New Window (פתיחה בחלון חדש) פתח את הקישור שעליו ממוקם המצביע בחלון נפרד.
Close Window (סגירת חלון) סגור את החלונות הפתוחים.
Save Image (שמירת תמונה) שמור את התמונה לאחסון המערכת או מדיית אחסון.*
Save Target (שמירת יעד) שמור תוכן מקושר שאתה בוחר באמצעות המצביע לאחסון המערכת או למדיית אחסון. *
Copy Address of This Page (העתקת כתובת הדף) העתק את כתובת הדף הנוכחי שמוצג.
Copy Address of This Link (העתקת כתובת הקישור) העתק את הכתובת של הקישור שעליו ממוקם העכבר.
Add to Bookmarks (הוספה לסימניות) הוסף את הקישור שעליו ממוקם העכבר לסימניות שלך.
Print This Screen (הדפסת המסך) הדפס את המסך הנוכחי שמוצג.

כדי להשתמש בתכונה זו, ראשית עליך להגדיר מדפסת באמצעות בחירה באפשרות (Settings) (הגדרות) > (Printer Settings) (הגדרות מדפסת) > [Printer Selection] [בחירת מדפסת].
Save Screenshot (שמירת צילום מסך) שמור את המסך הנוכחי שמוצג כתמונה.

צילום המסך יאוחסן תחת (Photo) (תמונה).
Page Information ( פרטי הדף) הצג את השם או הכתובת של הדף הפתוח.
Display Certificate (הצגת אישור) הצג אישורי שרת שנשלחו מדפים שתומכים ב-SSL.
*

נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.

Back (חזרה)

הצג את הדף הקודם שנפתח.

Forward (קדימה)

הצג את הדף שנפתח לפני ביצוע פעולת (Back) (חזרה).

Refresh / Cancel (רענון / ביטול)

עדכן את הדף הפתוח עם התוכן החדש ביותר. / עצור את טעינת הדף.

Home (בית)

הצג את הדף שמוגדר כדף הבית.

Bookmarks (סימניות)

הוסף דפים מועדפים כסימניות. ניתן לפתוח סימניות מ-[My Bookmarks] [הסימניות שלי].

My Bookmarks (הסימניות שלי) הוסף את דף האינטרנט כסימנייה והצג רשימה של סימניות שמורות.
PlayStation®3 הצג את אתר האינטרנט של Sony Computer Entertainment.

טיפ

רשימת הסימניות מסודרת בסדר כרונולוגי, כשהסימניות האחרונות שנוספו מוצגות ראשונות ברשימה.

Browser Security (אבטחת דפדפן)

השתמש בשירות של סינון אינטרנט כדי לבדוק את הסוג ואת מידת ההתאמה של דפי אינטרנט, ולחסום באופן אוטומטי את ההצגה של דפי אינטרנט לא הולמים בעת שימוש באינטרנט.

i-Filter for PS3™‎‏ *1 הצג את אתר האינטרנט של ספק השירות [i-Filter for PS3™‎]‏.*2
Trend Micro™ for PS3™‎‏ הצג את אתר האינטרנט של ספק השירות [Trend Micro™ for PS3™‎]‏. *2
*1

תכונה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות ביפן.

*2

ייתכן שיחולו חיובים על השימוש בשירותים של סינון אינטרנט.

History (היסטוריה)

דפים שנפתחו נשמרים בהיסטוריה באופן אוטומטי. שמות הדפים שנפתחו בעבר מוצגים ברשימה וניתן לפתוח דפים אלה על-ידי בחירתם ברשימה מבלי להזין את כתובותיהם.

טיפ

הדפים מסודרים בסדר כרונולוגי, כשהדפים האחרונים שנפתחו מוצגים ראשונים ברשימה.

Exit (יציאה)

צא מ- (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט).

רשת > תפריט מצב גלישה