חברים > צ'אט טקסטואלי > הפעלה או סיום של צ'אט טקסטואלי

Starting or quitting text chat (הפעלה או סיום של צ'אט טקסטואלי)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך לנהל צ'אט טקסטואלי עם אנשים מרשימת החברים שלך.

התחלת צ'אט טקסטואלי

1.

בחר (Friends) (חברים) > (Start New Chat) (הפעלת צ'אט חדש).

 

2.

בחר (Text Chat) (צ'אט טקסטואלי).

 

3.

הזן שם עבור חדר הצ'אטים הטקסטואליים, ולאחר מכן בחר באפשרות [OK] [אישור].

4.

בחר את החברים שאותם ברצונך להזמין לצ'אט, ולאחר מכן בחר באפשרות [OK] [אישור].
מוצג המסך של צ'אט טקסטואלי. הצ'אט יתחיל ברגע שמישהו יצטרף לחדר הצ'אטים.

 

טיפים

  • עליך להיות מחובר ל-PSNSM‎ על מנת לנהל שיחות צ'אט טקסטואליות.
  • עבור צ'אטים טקסטואליים, לא נשלחת הודעת הזמנה לצ'אט.
  • לכל חדר צ'אטים טקסטואליים יכולים להצטרף עד 16 אנשים.
  • לא ניתן להשתמש בתכונה של צ'אט טקסטואלי אם מוגדרות הגבלות על השימוש בה. לקבלת מידע על ההגדרות של בקרת הורים, ראה [About XMB™ menu] [אודות תפריט XMB™‎‏] > [Using the parental control settings] [שימוש בהגדרות של בקרת הורים] במדריך זה.

הצטרפות לחדר צ'אטים טקסטואליים

אם אתה מוזמן להשתתף בצ'אט טקסטואלי, תופיע הודעת יידוע בפינה הימנית העליונה של המסך. בחר באפשרות ((Chat Room (Text Only) (חדר צ'אטים (טקסט בלבד)) תחת (Friends) (חברים), ולאחר מכן בחר את חדר הצ'אטים שאליו ברצונך להצטרף.

טיפים

  • אם באפשרות [Notification Messages] [הודעות יידוע] תחת (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת) מוגדר הערך [Do Not Display] [ללא תצוגה], לא יוצגו הודעות יידוע.
  • עבור רוב כותרי המשחקים, ניתן להצטרף לצ'אט טקסטואלי במהלך משחק פעיל. לחץ על כפתור PS בבקר האלחוטי, ולאחר  מכן בחר את חדר הצ'אטים שאליו ברצונך להצטרף תחת (Friends) (חברים) > ((Chat Room (Text Only) (חדר צ'אטים (טקסט בלבד)). לחץ על כפתור PS לחזרה למסך המשחק.
  • באפשרותך להצטרף לעד שלושה חדרי צ'אטים בו-זמנית. אם אתה מצטרף לחדר צ'אטים רביעי, תצא באופן אוטומטי מחדר הצ'אטים הראשון שאליו הצטרפת.
  • ניתן להציג עד 20 חדרי צ'אטים ב- ((Chat Room (Text Only) (חדר צ'אטים (טקסט בלבד)). כאשר יש יותר מ-20 חדרי צ'אטים, חדרי הצ'אטים הישנים ביותר נמחקים באופן אוטומטי כשחדרי צ'אטים חדשים נפתחים.

יציאה מחדר צ'אטים

לחץ על הכפתור עיגול כדי לסגור את המסך של הצ'אט הטקסטואלי. בחר את חדר הצ'אטים שממנו ברצונך לצאת, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Leave] [יציאה] בתפריט האפשרויות.

טיפ

אם אתה מכבה את מערכת PS3™‎ או מתנתק מ-PSNSM‎, תוצא מחדר הצ'אטים באופן אוטומטי. אם אתה מצטרף לחדר צ'אטים מחדש אחרי שיצאת ממנו, תיעוד רשומות הצ'אט שנשלחו בשעה שהיית מנותק לא יוצגו בפניך.

מחיקה של חדר צ'אטים

בחר את חדר הצ'אטים שאותו ברצונך למחוק, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Delete] [מחיקה] בתפריט האפשרויות.

Using the control panel (שימוש בלוח הבקרה)

באפשרותך לבצע את הפעולות שלהלן באמצעות לוח הבקרה שבמסך הצ'אט הטקסטואלי.

Invite a Friend (הזמנת חבר) הזמנת חבר להצטרף לחדר צ'אטים
Participant List (רשימת משתתפים) הצגת רשימה של האנשים שמשתתפים בחדר הצ'אטים

חברים > צ'אט טקסטואלי > הפעלה או סיום של צ'אט טקסטואלי