Using saved data (שימוש בנתונים שמורים)

נתונים שמורים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®2 או PlayStation®‎ נשמרים בכרטיסי זיכרון פנימיים שנוצרים באחסון המערכת. ניתן להשתמש בכרטיסי הזיכרון הפנימיים על-ידי הקצאה שלהם לחריצים לאחר יצירתם. הנתונים מוצגים תחת (Memory Card Utility) (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון).

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2 או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2 במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

יצירה של כרטיס זיכרון פנימי

1.

בחר (Game) (משחק) > (Memory Card Utility) (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון).

2.

בחר (Create New Internal Memory Card) (יצירה של כרטיס זיכרון פנימי חדש).
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.

טיפ

ניתן לשנות את השמות או הסמלים של כרטיסי זיכרון פנימיים תחת [Information] [מידע] בתפריט הפעולות.

הקצאת חריץ

1.

בחר (Game) (משחק) > (Memory Card Utility) (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון).

2.

בחר את כרטיס הזיכרון הפנימי שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Assign Slots] [הקצאת חריצים].

טיפים

  • בהתאם לתוכנה, ייתכן שתוגדר הקצאה לחריצים מראש. לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם התוכנה.
  • ניתן להקצות חריצים במהלך משחק פעיל. לחץ על כפתור PS בבקר האלחוטי, ולאחר מכן בחר [Assign Slots] [הקצאת חריצים] במסך שמופיע.