Adjusting settings for gameplay (כוונון הגדרות למשחק)

ניתן לכוונן את הגדרות הבקר והתצוגה במהלך משחק פעיל. לחץ על כפתור PS בבקר האלחוטי במהלך משחק פעיל, ולאחר מכן בחר [Controller Settings] [הגדרות בקר] או [Other Settings] [הגדרות אחרות] במסך שמופיע.

Reassign the Controller (הקצאה מחדש של הבקר)

ניתן לשנות את היציאה או את מספר ההקצאה של הבקר. אם היציאה או המספר של הבקר מצוינים בתוכנה, הקצה את היציאה או המספר המתאימים לבקר. *

לא ניתן להקצות את יציאת הבקר [‎2-D] אם נעשה שימוש במערכת PS3™‎.

טיפ

ניתן לבדוק את הקצאות הבקר הנוכחיות על-ידי לחיצה על כפתור PS בבקר.

Switch Analog Mode (החלפת מצב אנלוגי)

ניתן לשנות את מצב הבקר. בחר מצב שנתמך על-ידי התוכנה. לתשומת לבך, תוכנות מסוימות יבחרו את המצב באופן אוטומטי.

Vibration Function (פונקציית רטט)

ניתן להפעיל או לכבות את פונקציית הרטט. אפשרות זו זמינה רק בעת שימוש בבקר שתומך בפונקציית הרטט של מערכת PS3™‎.

טיפים

  • הגדרה זו מתאימה לכל הבקרים שתומכים בפונקציית הרטט.
  • אם אפשרות זו מוגדרת לערך [Off] [כבוי], הבקר לא ירטוט גם אם פונקציית הרטט מופעלת במשחק.

Screen Mode (מצב מסך)

לשינוי של מצב המסך. ניתן להגדיר את מצב המסך רק אם בהגדרות פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ נבחרה רזולוציה של 1080p‏, 1080i או 720p.

Normal (רגיל) הגדר כדי להציג את התוכן בהתאם לגודל המסך, מבלי לשנות את הפרופורציות.
Full Screen (מסך מלא) הגדר כדי להציג את התוכן על כל המסך באמצעות שינוי של הפרופורציות ומתיחה של התמונה למעלה, למטה, שמאלה וימינה.

טיפ

אם האפשרות [PS - Upscaler‏] [PS - שיפור רזולוציה] תחת (Settings) (הגדרות) > (Game Settings) (הגדרות משחק) מוגדרת לערך [Off] [כבוי], הגדרה זו לא תוצג.

Smoothing (החלקה)

כוונן את איכות התמונה של כותר תוכנה בפורמט PlayStation®2 או PlayStation®‎.

Off (כבוי) להשבתת ההחלקה.
On (מופעל) השתמש בהחלקה לריכוך הגולמיות של התמונה המוצגת.

טיפ

עם תוכנות מסוימות, ייתכן שאפקט ההחלקה לא ייראה או שאיכות התמונה תהיה ירודה גם אם האפשרות מוגדרת לערך [On] [מופעל]. במקרה זה, הגדר אותה לערך [Off] [כבוי].

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2 או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2 במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.