משחק > הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎ > שימוש בנתונים שמורים בכרטיסי זיכרון

Using saved data on memory cards (שימוש בנתונים שמורים בכרטיסי זיכרון)

כדי להשתמש בנתונים שמורים בכרטיס זיכרון (8MB) (עבור PlayStation®2) או בכרטיס זיכרון להפעלה של משחק, עליך להעתיק את הנתונים לכרטיס זיכרון פנימי שנמצא בתוך אחסון המערכת. להעתקת הנתונים, עליך להשתמש במתאם כרטיסי זיכרון (נמכר בנפרד).

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2‎ או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2‎ במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

1.

בחר (Game) (משחק) > (Memory Card Utility) (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון).

2.

חבר את מתאם כרטיסי הזיכרון למערכת PS3™‎ והכנס כרטיס זיכרון.
מופיע סמל עבור ((Memory Card (PS) (כרטיס זיכרון (PS)) או ((Memory Card (PS2) (כרטיס זיכרון (PS2)).

3.

בחר את הסמל של הנתונים השמורים שברצונך להעתיק מכרטיס הזיכרון שמוצג, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

4.

בחר [Copy] [העתקה].
בחר את היעד להעתקה. אם לא מופיעים ברשימה יעדים, בחר (Create New Internal Memory Card) (יצירה של כרטיס זיכרון פנימי חדש) ופעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך ליצירת כרטיס זיכרון פנימי.

5.

הקצאת חריצים
ב- (Memory Card Utility) (תוכנית השירות של כרטיסי זיכרון), בחר את כרטיס הזיכרון הפנימי שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש. בתפריט האפשרויות, בחר [Assign Slots] [הקצאת חריצים].

טיפים

  • בהתאם לסוג הנתונים, נתונים שמורים מכרטיס זיכרון (8MB) (עבור PlayStation®2) או כרטיס זיכרון מועתקים לכרטיס זיכרון פנימי כפי שמוצג להלן.
  • עבור נתונים שמורים מסוימים, תהליך ההעתקה עשוי להימשך כמה דקות.
  • כדי להעתיק את כל הנתונים השמורים בכרטיס זיכרון (8MB) (עבור PlayStation®2) או כרטיס זיכרון, בחר את כרטיס הזיכרון בשלב 3, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Copy] [העתקה] מתפריט האפשרויות.
  • ייתכן שיחול איסור העתקה על נתונים שמורים מסוימים. בעת שימוש בנתונים כאלה במערכת PS3™‎, בחר באפשרות [Move] [העברה] בשלב 4. הנתונים השמורים יועברו אל אחסון המערכת, ויימחקו מכרטיס הזיכרון.
  • בהמשך, תוכל להעביר את הנתונים השמורים בחזרה לכרטיס הזיכרון.

העתקת נתונים שמורים לכרטיס זיכרון

העתק נתונים שמורים של תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎ שנשמרו באחסון המערכת לכרטיס זיכרון (8MB) (עבור PlayStation®2). להעתקת הנתונים, עליך להשתמש במתאם כרטיסי זיכרון (נמכר בנפרד).

1.

בחר (Game) (משחק) > (Memory Card Utility) (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון).

2.

חבר את מתאם כרטיסי הזיכרון למערכת PS3™‎ והכנס כרטיס זיכרון.

3.

בחר בסמל של הנתונים השמורים שברצונך להעתיק מ- ((Internal Memory Card (PS) (כרטיס זיכרון פנימי (PS)) או ((Internal Memory Card (PS2) (כרטיס זיכרון פנימי (PS2)) שבו הנתונים שמורים, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

4.

בחר [Copy] [העתקה].
ציין את ((Memory Card (PS) (כרטיס זיכרון (PS)) או ((Memory Card (PS2) (כרטיס זיכרון (PS2)) כיעד להעתקה.

טיפים

  • לא ניתן להעתיק במרוכז נתונים שמורים מרובים מכרטיס זיכרון פנימי לכרטיס זיכרון.
  • ייתכן שיחול איסור העתקה על נתונים שמורים מסוימים. בעת שימוש בנתונים כאלה במערכת PS3™‎, בחר באפשרות [Move] [העברה] בשלב 4. הנתונים השמורים יועברו אל אחסון המערכת, ויימחקו מכרטיס הזיכרון הפנימי.
  • בהמשך, תוכל להעביר את הנתונים השמורים בחזרה לכרטיס הזיכרון.

משחק > הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎ > שימוש בנתונים שמורים בכרטיסי זיכרון