תמונה > הצגת תמונות כמצגת

Viewing images as a slideshow (הצגת תמונות כמצגת)

כל אחת מהתמונות מוצגת באופן אוטומטי לפי סדר מוגדר. לאחר בחירת הסמל של התיקייה או אמצעי המדיה שמכילים את התמונות, ולאחריה לחיצה על כפתור START (הפעלה), המצגת מופעלת.

טיפים

  • ניתן להפעיל את המצגת גם מלוח הבקרה או מתפריט האפשרויות של תמונה כלשהי.
  • אם לא ניתן להפעיל את המצגת בלחיצה על כפתור START (הפעלה), בצע פעולה זו מלוח הבקרה.

שימוש בלוח הבקרה של המצגת

אם תלחץ על הכפתור משולש במהלך מצגת, יופיע לוח הבקרה.

Slideshow Style (סגנון מצגת) בחר אחד מחמישה דפוסים של הצגת מצגות.
Slideshow Speed (מהירות מצגת) בחר אחת משלוש מהירויות להצגת מצגות: [Fast] [מהר] > [Normal] [רגיל] > [Slow] [לאט].
Previous (הקודם) עבור לתמונה הקודמת.
Next (הבא) עבור לתמונה הבאה.
Play (הפעלה) הפעל את המצגת.
Pause (השהיה) השהה את המצגת.
Stop (עצירה) עצור את המצגת.
Repeat (חזרה) הפעל את המצגת באופן חוזר ונשנה (לופ).

טיפ

אם האפשרות (Slideshow Style) (סגנון מצגת) מוגדרת לערך [Photo Album] [אלבום תמונות] או [Photo Album 2] [אלבום תמונות 2], השתמש במוט הימני של הבקר האלחוטי SIXAXIS™‎ לביצוע פעולות כמו הגדלה והקטנה של גודל התמונה, או כוונון של מהירות המצגת.

הפעלת מצגת תוך כדי הפעלת מוזיקה

באפשרותך להפעיל מצגת ומוזיקה בו-זמנית.

1.

הפעל את המוזיקה תחת (Music) (מוזיקה).

2.

לחץ על כפתור PS.
מוצג תפריט XMB™‎.

3.

עבור אל (Photo) (תמונה), בחר את התמונה או התיקייה שאותה ברצונך להציג במצגת, ולאחר מכן לחץ על כפתור START (הפעלה).

טיפים

  • אם אתה לוחץ על כפתור PS במהלך הפעלה סימולטנית, יוצג תפריט XMB™‎ ותוכל לשנות את המוזיקה או התמונות.
  • ליציאה, עליך להפסיק את הפעלת המצגת והמוזיקה בנפרד. לאחר סגירת אחת מהפונקציות, בחר את הרצועה או התמונה הנוכחית שמופעלת ועצור את ההפעלה.
  • לא ניתן להפעיל תקליטור שמע מסוג Super Audio CD במקביל להפעלת מצגת.
  • אם האפשרות (Settings) (הגדרות) > (Music Settings) (הגדרות מוזיקה) > [Output Frequency] [תדר פלט] מוגדרת לערך [‎44.1 / 88.2 / 176.4 kHz], לא ניתן להפעיל תוכן מוזיקה במקביל להפעלת מצגת.

שים לב

לא ניתן להפעיל תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, ראה [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה].

תמונה > הצגת תמונות כמצגת