הגדרות > הגדרות צליל > הגדרות פלט שמע

Audio Output Settings (הגדרות פלט שמע)

כוונן את הגדרות פלט השמע של המערכת. נעשה שימוש בהגדרות אלה בעיקר כאשר המערכת מחוברת להתקני שמע שתומכים בפלט שמע דיגיטלי, כמו מגברי AV (מקלטים) של מערכות בידור ביתיות.

1.

אשר את הפורמטים שהתקן השמע שלך תומך בהם.
ההגדרות משתנות בהתאם לפורמטים הנתמכים. לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם התקן השמע.

2.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות צליל).

3.

בחר [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע].

4.

בחר את מחבר הקלט בהתקן הקלט. מספרי הערוצים ופורמטי השמע הנתמכים משתנים בהתאם למחבר שבשימוש.

מחברי קלט במכשיר טלוויזיה או מגבר AV (מקלט) מחברי הפלט במערכת PS3™‎ הערוצים שניתן להשתמש בהם לפלט
ערוץ 2 ערוץ 5.1 ערוץ 7.1
HDMI שקע HDMI OUT
Optical Digital (דיגיטלי אופטי) שקע DIGITAL OUT (OPTICAL)‎ -
Audio Input Connector (מחבר קלט שמע) / SCART‏ / AV MULTI שקע AV MULTI OUT - -

5.

בחר פורמטי פלט שמע.
בחר את כל פורמטי הפלט שהתקן השמע תומך בהם ונמצאים בשימוש. אם בשלב 4 נבחרת האפשרות [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI] [מחבר קלט שמע / SCART‏ / AV MULTI], לא יופיע המסך לבחירת פורמטי פלט שמע. אם נבחרת האפשרות [HDMI], באפשרותך לבחור גם להגדיר את תבנית פלט השמע באופן אוטומטי. (במקרה זה, על התקן ה-HDMI להיות במצב מופעל.)

6.

בדוק את ההגדרות שלך.
באפשרותך לחזור למסך הקודם ולשנות את ההגדרות בלחיצה על הכפתור שמאלה.

7.

שמור את ההגדרות.
הגדרות פלט השמע נשמרות במערכת.

טיפים

  • פלט מסוג [Linear PCM 2 Ch.‎‏] [ערוץ 2 PCM לינארי] מוגדר להפקה דרך כל מחברי הפלט כברירת מחדל. אם אתה משנה את הגדרות פלט השמע, השמע יופק מהמחברים שנבחרו בלבד.
  • אם אתה משנה את הגדרות פלט השמע, המערכת לא תוכל עוד להפיק שמע ממספר מחברי שמע בו-זמנית. לדוגמה, אם המערכת מחוברת לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ולהתקן שמע באמצעות כבל דיגיטלי אופטי, ואתה עובר לאפשרות [Optical Digital] [דיגיטלי אופטי] תחת [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע], השמע יפסיק להיות מופק מהטלוויזיה. כדי להפיק שמע מהטלוויזיה, שנה את ההגדרה לערך [HDMI], או בחר (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות צליל) > [Audio Multi-Output] [פלט שמע בריבוי ערוצים] והגדר את האפשרות לערך [On] [מופעל].
  • אם בשלב 5 אתה בוחר באפשרות [Linear PCM 2 Ch. 88.2 kHz] [ערוץ 2 PCM לינארי ב-‎88.2 kHz) או [Linear PCM 2 Ch. 176.4 kHz] [ערוץ 2 PCM לינארי ב-‎176.4 kHz], ייתכן שיחולו הפרעות בשמע או שלא יופק בכלל שמע מהתקני שמע מסוימים.
  • בעת שימוש בכבל HDMI, רק שמע מסוג [Linear PCM 2 Ch.‎] [ערוץ 2 PCM לינארי] יופק מתוכנות בפורמט PlayStation®2 ו-PlayStation®‎. כדי להפיק שמע מסוג Dolby Digital או DTS®‎, יש לחבר את מערכת PS3™‎ ואת התקן השמע באמצעות כבל דיגיטלי אופטי ולעבור לערך [Optical Digital] [דיגיטלי אופטי] תחת [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע].
  • אם מחובר למערכת באמצעות כבל HDMI התקן שלא תואם לתקן HDCP‏ (High-bandwidth Digital Content Protection), לא ניתן להפיק וידאו ו/או שמע מן המערכת.
  • אם פורמט פלט השמע שנבחר הוא Dolby TrueHD, כשמופעל תוכן Blu-ray 3D™‎, שמע יופק ב-Dolby Digital.

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2 או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2 במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

הגדרות > הגדרות צליל > הגדרות פלט שמע