הגדרות > הגדרות מערכת > עדכון אוטומטי

Automatic Update (עדכון אוטומטי)

כדי להשתמש בתכונות מסוימות, עליך להירשם כמנוי לשירות PlayStation®Plus.

כאשר הגדרה זו מוגדרת לערך [On] [מופעל], מערכת PS3™‎ תופעל באופן אוטומטי בשעה קבועה בכל יום, תבצע את הפעולות שצוינו ולאחר מכן תכבה.

Off (כבוי) הגדר כדי שלא להשתמש בתכונת העדכון האוטומטי
On (מופעל) הגדר כדי להשתמש בתכונת העדכון האוטומטי

ניתן לבחור פעולות של עדכון אוטומטי עבור הפריטים שלהלן.


טיפים

  • הגדר את [Upload saved data to online storage] [העלאה של נתונים שמורים לאחסון המקוון] עבור כל משחק. לקבלת פרטים על הגדרת פריט זה, עיין בסעיף (Game) (משחק) > [Playing PlayStation®3 format software]‎ [הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®3‏] > [Using saved data] [שימוש בנתונים שמורים] במדריך זה.
  • לאחר הבחירה בערך [On] [מופעל], השתמש בכפתורי הכיוון לבחירת פרק הזמן שבמהלכו ברצונך שהעדכון האוטומטי יתבצע. אם מופיע מסך שמבקש ממך לאמת את ההגדרות עבור הכניסה האוטומטית שלך ל-PSNSM‎, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך.
  • ניתן להשתמש בתכונה זו רק במערכת PS3™‎ אחת לכל חשבון Sony Entertainment Network. אם תכונת העדכון האוטומטי מוגדרת לערך [On] [מופעל] בשתי מערכות PS3™‎ או יותר באותו חשבון, היא תישאר מוגדרת ל-[On] [מופעל] במערכת האחרונה שהוגדרה, ותועבר באופן אוטומטי למצב [Off] [כבוי] בכל יתר המערכות.
  • מערכת PS3™‎ צריכה להיות במצב המתנה (מחוון ההפעלה דולק באדום רציף) במהלך פרק הזמן שבו ברצונך שהמערכת תבצע את העדכון האוטומטי.
  • נתוני עדכון התוכנה של המערכת יורדו באופן אוטומטי, אך לא יותקנו. יש להתקין את נתוני עדכון התוכנה של המערכת באופן ידני.
  • מוצג עבור תיקוני משחקים ומשחקים מומלצים שהורדו באופן אוטומטי. כל תוכן שהורד באופן אוטומטי והותקן אך שלא נעשה בו שימוש, יימחק באופן אוטומטי לאחר חודש.
  • גם אם האפשרות [Automatic Update] [עדכון אוטומטי] מוגדרת לערך [On] [מופעל], התוכן לא יורד אם כמות המקום הפנוי באחסון המערכת היא פחות מ-‎5 GB.
  • הגדר לערך [Off] [כבוי] כדי לאפס את כל אפשרויות העדכון האוטומטי שנבחרו להגדרות ברירת המחדל שלהן.

הגדרות > הגדרות מערכת > עדכון אוטומטי