PlayStation™Network > אוסף הפרסים

Trophy Collection (אוסף הפרסים)

כאשר אתה מגיע להישגים מסוימים במשחקים שתומכים בתכונה זו, באפשרותך לזכות בפרסים. הפרסים שצברת נשמרים במערכת PS3™‎ שלך.

סוגי פרסים

פרסים מסווגים לארבע קטגוריות. באופן כללי, הקטגוריות מבוססות על רמת הקושי של צבירת הפרסים. סוגי הפרסים הזמינים והתנאים לצבירתם משתנים בהתאם למשחק.

בדיקה של אוסף הפרסים

1.

בחר (PlayStation™Network)‏ > (Trophy Collection) (אוסף הפרסים).
מוצגים שיעורי הצבירה של פרסים במשחקים.

 

2.

בחר את המשחק שברצונך לבדוק.
מוצגות תמונות הפרסים של פרסים שצברת.

 

שמירת מידע על פרסים בשרת PSN℠‎

אם פתחת חשבון Sony Entertainment Network, באפשרותך לשמור מידע על הפרסים שצברת בשרת PSNSM‎. עליך להיות מחובר ל-PSNSM‎ כדי לשמור את המידע בשרת או לבדוק את המידע השמור שלך על פרסים.


המידע על הפרסים נשמר באופן אוטומטי בשרת PSNSM‎ במצבים הבאים:

טיפים

  • כאשר אתה מחובר ל-PSNSM‎ באמצעות חשבון שמקושר למערכת PlayStation®4 או מערכת PlayStation®Vita שלך, באפשרותך להציג גם פרסים שצברת במערכות אלה.
  • היכנס ל-PSNSM‎, בחר באפשרות (Trophy Collection) (אוסף הפרסים) תחת (PlayStation™Network), לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Switch Modes] [החלפת מצבים] בתפריט האפשרויות, למעבר אל [Offline Mode] [מצב לא מקוון]. ב-[Offline Mode] [מצב לא מקוון], באפשרותך לבדוק את המידע על הפרסים ששמור במערכת PS3™‎ שלך.
  • כאשר משחק מורד כגרסת ניסיון מלאה (שירות של PlayStation®Plus), הפרסים שאתה צובר שמשחק זה לא נשמרים בשרת PSNSM‎. אם אתה רוכש את המשחק, הפרסים שצברת בגרסת הניסיון לפני הרכישה כן יישמרו בשרת PSNSM‎.

שליטה בקבוצת השחקנים שיכולים לראות את הפרסים שצברת

באפשרותך לשלוט בקבוצת השחקנים שיכולים לראות את הפרסים שצברת, על-ידי מעבר אל (PlayStation™Network)‏ > [Account Management] [ניהול חשבונות] > [Privacy Settings] [הגדרות פרטיות].
באפשרותך להגדיר לכל משחק בנפרד אם להציג את הפרסים שצברת. עבור אל (PlayStation™Network)‏ > (Trophy Collection) (אוסף הפרסים) כדי לבחור את המשחק שברצונך להגדיר, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Privacy Settings] [הגדרות פרטיות] בתפריט האפשרויות. בטל את הסימון באפשרות [Show Trophies for This Game] [הצגת פרסים עבור משחק זה] כדי להסתיר מידע על פרסים רק עבור המשחקים שבחרת.


טיפים

  • אם נבחרה האפשרות [No One] [אף אחד] בהגדרות חשיפת הפרסים תחת (PlayStation™Network)‏ > [Account Management] [ניהול חשבונות] > [Privacy Settings] [הגדרות פרטיות], הגדרה זו מקבלת עדיפות. גם אם האפשרות [Show Trophies for This Game] [הצגת פרסים עבור משחק זה] עבור כל אחד מהמשחקים מסומנת, המידע על הפרסים לא ישותף.
  • כאשר המידע על הפרסים שלך נשמר כפרטי, למשתמשים אחרים ייראה כאילו לא צברת בכלל פרסים.
  • לא ניתן לבחור רמות חשיפה שונות עבור כל משחק.

השוואת סטטוס צבירת פרסים מול חברים

באפשרותך להשוות את סטטוס צבירת הפרסים שלך מול חבריך תחת (Friends) (חברים).

לקבלת פרטים, ראה (Friends) (חברים) > [Friends list] [רשימת חברים] > [Viewing profiles] [הצגת פרופילים].

PlayStation™Network > אוסף הפרסים