Lade opp (PCH-2000-serien)

For å lade opp systemet ditt, kobler du det til en stikkontakt som vist under ved hjelp av den inkluderte USB-kabelen, AC-adapteren og strømledningen.
Mens systemet ditt lades, vises gjenværende batteristrøm på informasjonslinjen som (Lader). Strømindikatoren lyser også oransje mens systemet lader mens det er i standby-modus eller er slått helt av. Når ladingen er ferdig, slukkes lyset på power-indikatoren.

Ladeillustrasjon. Merket med A til og med C fra venstre. Koble PS Vita-systemet til strømadapteren med USB-kabelen som følger med PS Vita-systemet. Deretter kobler du strømadapteren til et strømuttak med strømledningen som følger med PS Vita-systemet.

A )
USB-kabel
B )
AC-adapter
C )
Strømledning
Sett strømledningen i stikkontakten til slutt, etter at du har gjort ferdig alle de andre tilkoblingene.
  • Bruk en stikkontakt som er lett tilgjengelig, slik at AC-strømledningen raskt kan trekkes ut dersom dette er nødvendig.
  • Lad opp systemet i et miljø hvor omgivelsestemperaturen er mellom 10 °C og 30 °C (50 °F og 86 °F). I miljø som er utenfor dette området, kan ladingen være utilstrekkelig og dette kan føre til redusert batterilevetid.
  • Når du trykker og holder power-knappen nede i fem sekunder og power-indikatoren blinker oransje, er batterinivået for lavt til å slå på systemet. Hvis du lader systemet ditt i omtrent 30 minutter, kan det slås på.
  • Du kan også lade systemet ved å koble det til en USB-enhet, som en datamaskin, ved hjelp av USB-kabelen. Når du lader systemet ditt ved hjelp av en USB-enhet, slår du strømmen helt av. Du kan ikke lade systemet ditt når det er i standby-modus. For å slå strømmen helt av, trykk og hold power-knappen i to sekunder og velg deretter [Slå av] på skjermen som vises.

Omtrentlig ladetid

Følgende tabell viser den omtrentlige ladetiden for systemet når batteriet er helt tomt for strøm.

Lade med AC-adapteren Omtrent 2 timer, 40 minutter

Lading av systemet mens det brukes eller mens systemet er i hvilemodus kan øke ladetiden.

Omtrentlig batterilevetid ved kontinuerlig bruk

Tidene i tabellen forutsetter at skjermlysstyrkens standardinnstillingen er aktivert, at Bluetooth®-funksjonen ikke er i bruk og at du benytter hodetelefonene.

Spille spill*1 Ca. 4-6 timer
Spille videoer Ca. 7 timer
Spille musikk*2 Ca. 12 timer
*1
Når nettverksfunksjonene ikke brukes.
*2
Når systemet går inn i standby-modus under musikkavspilling og musikken fortsatt spilles av.

Batteriets varighet kan variere avhengig av skjermlysstyrken, hvordan nettverksfunksjonene (Wi-Fi/Bluetooth®) brukes og hvilken type innhold som spilles av.

Batterilevetid

Batteriet i systemet har en begrenset levetid. Over en lengre periode, vil en gradvis synkende levetid oppstå ved kontinuerlig bruk. Dersom du opplever en dramatisk redusert levetid ved kontinuerlig bruk, tar du kontakt med kundeservice i landet ditt eller regionen din.

Batterilevetid varierer avhengig av hvordan du bruker systemet og miljøet som systemet brukes og oppbevares i.

Til toppen