Włączanie i wyłączanie systemu PS4™

Włączanie systemu

System PS4™ możesz włączyć na dowolny z poniższych sposobów.

 • Naciśnij przycisk zasilania.
 • Naciśnij przycisk PS na sparowanym kontrolerze.

Wskaźnik zasilania zacznie migać na niebiesko, a następnie zmieni kolor na biały, informując o włączeniu systemu.

Wyłączanie systemu

Informacja

Kabel zasilania sieciowego można odłączać od gniazda elektrycznego tylko wtedy, gdy wskaźnik zasilania nie świeci. Jeżeli kabel zostanie odłączony, gdy wskaźnik zasilania świeci lub miga, może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych, a także fizyczne uszkodzenie systemu.

Przełączanie systemu w tryb spoczynku

Gdy system PS4™ znajduje się w trybie spoczynku, nadal działa, ale pobiera mniej energii elektrycznej. Możliwe jest takie ustawienie systemu, aby w trybie spoczynku pobierał pliki i ładował kontroler.
Poniżej przedstawiono metody przełączania systemu PS4™ w tryb spoczynku.

 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Zasilanie), a następnie wybierz pozycję [Przejdź do trybu spoczynku].
 • Z menu podręcznego wybierz pozycje [Zasilanie] > [Przejdź do trybu spoczynku].
 • Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do momentu, aż system wyemituje sygnał dźwiękowy.

Gdy system PS4™ znajduje się w trybie spoczynku, ekran jest wyłączony. Wskaźnik zasilania miga na biało, a następnie zmienia kolor na pomarańczowy.
Aby wyjść z trybu spoczynku, włącz system.

 • Aby przełączyć system w tryb spoczynku, zaznacz pola wyboru dla opcji w obszarze (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku].
 • Jeżeli pozycja [Przejdź do trybu spoczynku] nie jest widoczna, wybierz pozycję [Opcje zasilania] > [Przejdź do trybu spoczynku].
 • Po rozpoczęciu lub zakończeniu przesyłania lub pobierania wskaźnik zasilania miga na pomarańczowo.

Całkowite wyłączanie zasilania

System PS4™ możesz wyłączyć, korzystając z dowolnego z poniższych sposobów.

 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Zasilanie), a następnie wybierz pozycję [Wyłącz PS4].
 • Z menu podręcznego wybierz pozycje [Zasilanie] > [Wyłącz PS4].
 • Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez przynajmniej 7 sekund, aż system wyemituje dwukrotnie sygnał dźwiękowy.

Po wyłączeniu systemu ekran się wyłączy, wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a następnie również się wyłączy.

 • Jeżeli pozycja [Wyłącz PS4] nie jest widoczna, należy wybrać pozycję [Opcje zasilania] > [Wyłącz PS4].
 • W przypadku ustawień domyślnych, jeżeli przez pewien czas w systemie PS4™ nie zostanie wykonana żadna operacja, zostanie on automatycznie przełączony w tryb spoczynku lub wyłączony. Jeżeli uruchomiona jest aplikacja, np. do odtwarzania wideo, system może nie zostać przełączony w tryb spoczynku ani wyłączony. Aby zmienić domyślne ustawienie, na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw czas do wyłączenia PS4], a następnie wybierz pozycję [Odtwarzanie multimediów] lub [Ogólne (aplikacje)].
 • Po wyłączeniu zasilania lub przełączeniu systemu w tryb spoczynku wszyscy użytkownicy zostaną wylogowani.