Urządzenia Bluetooth

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Urządzenia Bluetooth], aby automatycznie wyszukiwać pobliskie urządzenia Bluetooth®. Na liście wyświetlone zostaną sparowane i inne urządzenia Bluetooth®.

W wynikach wyszukiwania mogą pojawić się urządzenia nieobsługiwane przez system PS4™. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych urządzeń, odwiedź stronę internetową działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.

Ekran ustawień urządzenia Bluetooth. Etykieta A.

A )
Stan połączenia
Wyświetlany jest stan połączenia urządzeń Bluetooth®.
Włączone (podświetlone) Połączone
Wyłączone Niepołączone

Parowanie urządzeń Bluetooth®

Aby połączyć urządzenie Bluetooth®, należy najpierw sparować urządzenie Bluetooth® z systemem.
Wybierz urządzenie Bluetooth®, z którym ma być nawiązane połączenie, a następnie wprowadź klucz dostępu, aby dokończyć parowanie. Niektóre urządzenia nie wymagają podawania klucza dostępu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Niektóre urządzenia, takie jak kontroler i kontroler ruchu, są parowane przez podłączenie ich za pomocą przewodu USB.
  • Jeżeli przekroczona zostanie maksymalna liczba sparowanych urządzeń Bluetooth®, wyrejestruj niepotrzebne urządzenia z listy sparowanych urządzeń. Zaznacz urządzenie, które chcesz wyrejestrować, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Zapomnij urządzenie].
  • Więcej informacji o korzystaniu z urządzenia Bluetooth® można znaleźć w dokumentacji dołączonej do tego urządzenia.

Łączenie urządzeń Bluetooth®

Wybierz urządzenie Bluetooth®, które ma być połączone, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Liczba urządzeń Bluetooth®, które można połączyć jednocześnie, zależy od typu urządzenia.