Wpisz się/Wypisz się

Wpisz się

1.
Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Wpisz się].
2.
Wprowadź identyfikator wpisu i hasło, a następnie wybierz pozycję [Wpisz się].

Po wpisaniu się użytkownik pozostaje wpisany do czasu ręcznego wypisania się.

Wypisz się

Aby wypisać się ręcznie, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Wypisz się].