Hoạt động

"Hoạt động" là những gì bạn làm trong khi đang sử dụng hệ thống PS4™. Thông tin này được lưu trữ trên máy chủ PlayStation™Network và bao gồm lịch sử mua hàng của bạn tại PlayStation™Store, các danh hiệu bạn tích lũy được, lịch sử tải lên các video clip và ảnh chụp màn hình của bạn, cùng các chi tiết khác. Bạn có thể xem hoạt động của mình và của người khác ở phần [Những điểm mới], trong khu vực thông tin nội dung và trên màn hình hồ sơ của bạn và Bạn bè. Bạn cũng có thể đăng ảnh chụp màn hình trực tiếp tới các hoạt động của mình.

Khi bạn chọn một hoạt động, chọn (Thích) để thể hiện bạn thích hoạt động đó. Để chia sẻ thông tin về hoạt động, chọn (Chia sẻ hoạt động).

  • Để chọn người khác có thể xem hoạt động nào của bạn, chọn (Tùy chọn) > [Điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư] > [Chơi game | Đa phương tiện] > [Hoạt động] trên màn hình hồ sơ của bạn.
  • Để xóa bất kỳ hoạt động nào của bạn, chọn hoạt động đó, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Xóa].
  • Để báo cáo các hoạt động hoặc bình luận không phù hợp, chọn hoạt động hoặc bình luận đó, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Báo cáo].
  • Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không xem được một số hoạt động.