Kiểm tra thông báo

Khi bạn nhận được một tin nhắn mới hay một lời mời mới hoặc khi nội dung đã hoàn tất tải về hoặc tải lên, thông báo bật lên sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình. Để xem danh sách thông báo chi tiết, chọn (Thông báo) từ màn hình chức năng.
Nội dung đang tải về hoặc tải lên xuất hiện dưới dạng (Phần tải về) hoặc (Phần tải lên) ở đầu danh sách thông báo. Bạn có thể xem tiến trình, tạm dừng hoặc hủy tải về hoặc tải lên bằng cách chọn một mục từ danh sách này.

  • Bạn cũng có thể xem chi tiết thông báo của bạn bằng cách chọn [Thông báo] từ menu nhanh.
  • Để chọn loại thông báo bật lên sẽ xuất hiện, nhấn nút OPTIONS trên màn hình danh sách thông báo, rồi chọn [Cài đặt thông báo].
  • Bạn có thể xem tất cả nội dung đã tải về hoặc tải lên xong. Nhấn nút OPTIONS trên màn hình danh sách thông báo, sau đó chọn [Phần tải về] hoặc [Phần tải lên].
  • Trong một số trường hợp, bạn có thể xem thông báo đã nhận bằng cách nhấn nút PS khi thông báo bật lên được hiển thị.
  • Để xóa thông báo, nhấn nút OPTIONS trên màn hình danh sách thông báo, rồi chọn [Xóa].