Nhập ký tự

Trên màn hình xuất hiện bàn phím khi bạn cần nhập văn bản. Chọn các ký tự bạn muốn nhập bằng cách sử dụng nút điều hướng hoặc bàn rê cảm ứng, sau đó nhấn nút tròn hoặc nhấp vào bàn rê cảm ứng. Sau khi nhập văn bản xong, nhấn nút R2 để xác nhận nội dung bạn nhập hoặc nút gạch chéo để thoát bàn phím.
Bạn cũng có thể sử dụng cảm biến chuyển động của bộ điều khiển để nhập ký tự bằng cách chọn (chuyển đổi hoạt động). Nghiêng bộ điều khiển lên trên, xuống dưới, sang trái và sang phải để chọn các ký tự.

Màn hình bàn phím. Gắn nhãn là A và B từ trên cùng.

A )
Gợi ý để hoàn thành ký tự đã nhập
Tính năng dự đoán văn bản thay đổi theo ứng dụng.
B )
Bàn phím
(Xóa ký tự) Xóa ký tự ở bên trái con trỏ.
(Di chuyển giữa các trường) Sử dụng phím này để di chuyển sang trường tiếp theo khi có nhiều trường nhập văn bản.
(Tìm kiếm/Gửi/Bắt đầu/Xong) Chức năng của phím này sẽ thay đổi khi cần.
(Ngắt dòng) Di chuyển con trỏ đến dòng tiếp theo.
(Chuyển đổi hoạt động) Sử dụng cảm biến chuyển động của bộ điều khiển để di chuyển con trỏ. Nếu bạn không thấy con trỏ, hãy chọn lại phím này. Con trỏ sẽ xuất hiện ở giữa màn hình.
Nhấn vào bất kỳ nút điều hướng nào để tiếp tục sử dụng nút điều hướng nhằm di chuyển con trỏ.
(Tùy chọn) Sử dụng phím này để sao chép và dán văn bản, đồng thời thêm các thuật ngữ thường sử dụng vào từ điển của người dùng. Bạn cũng có thể truy cập phím này bằng cách nhấn nút OPTIONS.
(Chuyển đổi bàn phím) Tính năng này chỉ có khi bạn đặt nhiều ngôn ngữ nhập trong (Cài đặt) > [Ngôn ngữ] > [Ngôn ngữ nhập].
(Di chuyển con trỏ) Sử dụng các phím này để di chuyển con trỏ văn bản.
(Nhập chữ hoa) Sử dụng phím này để nhập một chữ hoa. Để nhập nhiều chữ hoa, chọn phím này hai lần. Chọn lại phím này để trở về nhập chữ thường.
(Số/Ký hiệu) Nhập số và ký hiệu.
(Thay đổi loại ký tự) Chọn từ các bộ ký tự thay thế.

Các phím khả dụng khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ (bàn phím) đang được sử dụng để nhập văn bản.

Sao chép và dán văn bản

Sao chép

1.
Đặt con trỏ ở đầu phần văn bản bạn muốn sao chép, sau đó chọn (Tùy chọn).
2.
Chọn [Chọn] hoặc [Chọn hết].
Nếu bạn chọn [Chọn], di chuyển con trỏ đến cuối phần văn bản bạn muốn sao chép, sau đó nhấn nút tròn.
3.
Chọn [Sao chép].

Dán

1.
Chọn (Tùy chọn) tại vị trí bạn muốn dán văn bản.
2.
Chọn [Dán].

Thêm các thuật ngữ thường sử dụng

Bạn có thể thêm thuật ngữ vào từ điển của người dùng cho từng ngôn ngữ (bàn phím) để sử dụng cho nhập văn bản tiên đoán.

1.
Đặt con trỏ ở đầu thuật ngữ bạn muốn thêm vào rồi chọn (Tùy chọn).
2.
Chọn [Chọn] hoặc [Chọn hết].
Nếu bạn chọn [Chọn], hãy di chuyển con trỏ đến cuối thuật ngữ bạn muốn thêm vào rồi nhấn nút tròn.
3.
Chọn [Thêm thuật ngữ].
4.
Chọn [OK].
  • Một số ngôn ngữ không hỗ trợ thêm thuật ngữ.
  • Bạn có thể sửa hoặc xóa thuật ngữ trong (Cài đặt) > [Ngôn ngữ] > [Ngôn ngữ nhập] > [Bàn phím và từ điển người dùng].