Ngôn ngữ nhập

Để cài đặt ngôn ngữ bạn sẽ sử dụng để nhập văn bản, hãy chọn (Cài đặt) > [Ngôn ngữ] > [Ngôn ngữ nhập].

Bàn phím và từ điển người dùng

Bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ (bàn phím) để nhập văn bản và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ đó. Bạn cũng có thể thêm các thuật ngữ thường dùng trong từng ngôn ngữ.

Cài đặt ngôn ngữ

1.
Chọn [Bàn phím và từ điển người dùng], sau đó chọn ngôn ngữ.
2.
Chọn hộp kiểm cho mỗi ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi nhập văn bản

1.
Chọn (chuyển đổi bàn phím) trên bàn phím trên màn hình.
Biểu tượng để chuyển đổi bàn phím chỉ xuất hiện khi bạn đặt nhiều ngôn ngữ.
2.
Chuyển đổi ngôn ngữ bàn phím, sử dụng nút sang trái hoặc nút sang phải trên bộ điều khiển, sau đó nhấn nút tròn.

Thêm các thuật ngữ thường sử dụng

Bạn có thể thêm các thuật ngữ thường sử dụng trong từng ngôn ngữ.

1.
Chọn [Bàn phím và từ điển người dùng], sau đó chọn ngôn ngữ.
2.
Chọn [Thêm hoặc sửa thuật ngữ], sau đó thêm thuật ngữ bạn muốn.
Thuật ngữ bạn thêm vào sẽ xuất hiện trong danh sách.
  • Để sửa một thuật ngữ, chọn thuật ngữ đó từ danh sách.
  • Để xóa thuật ngữ bạn vừa thêm, nhấn nút OPTIONS trên danh sách, sau đó chọn [Xóa].
  • Một số ngôn ngữ không hỗ trợ thêm thuật ngữ.

Viết hoa tự động

Khi bạn nhập văn bản, chữ cái đầu tiên sẽ tự động viết hoa. Xóa hộp kiểm để tắt tính năng này.

Nhập văn bản tiên đoán

Chế độ nhập văn bản tiên đoán được bật theo mặc định. Xóa hộp kiểm để tắt tính năng này.