Giới thiệu về sự kiện

Bạn có thể tham gia các loại sự kiện sau trong (Sự kiện):

  • Sự kiện trong trò chơi
  • Chương trình phát sóng cách chơi chính thức
  • Các sự kiện do bạn hoặc người chơi khác tạo
  • Giải đấu đơn và giải đấu theo đội

Trẻ em bị giới hạn bởi kiểm soát từ cha mẹ sẽ không thể tạo sự kiện, cũng như có thể không có khả năng xem hoặc tham gia một số sự kiện.