Tham gia sự kiện

1.
Chọn (Sự kiện) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn sự kiện bạn muốn tham gia.
3.
Chọn [Sẽ tham gia] trên màn hình chi tiết cho sự kiện đó.
Chọn hộp kiểm cho [Tự động tham gia vào thời gian bắt đầu] nếu bạn muốn hệ thống PS4™ khởi động và tự động tham gia sự kiện khi sự kiện bắt đầu. Khi tham gia sự kiện do người chơi khác mời, (Đội chơi) sẽ tự động khởi động và bạn sẽ tham gia đội chơi.
Nếu bạn không chọn hộp kiểm, bạn vẫn có thể tham gia sự kiện bằng cách chọn [Tham gia ngay] hoặc [Xem ngay] trên màn hình chi tiết cho sự kiện đó.
  • Hệ thống PS4 ™ phải đang ở chế độ nghỉ ngơi để có thể tự động khởi động khi sự kiện bắt đầu. Ngay cả khi hệ thống tự động khởi động, hệ thống sẽ chuyển vào chế độ nghỉ ngơi trong vòng 30 phút nếu bạn không có bất kỳ thao tác nào.
  • Khi hệ thống được cấu hình để tự động tham gia nhiều sự kiện bắt đầu cùng một lúc, hệ thống sẽ tự động tham gia sự kiện bạn đã chọn gần nhất.
  • Để thay đổi cài đặt liên quan đến việc tự động tham gia sự kiện, nhấn nút OPTIONS trên màn hình chi tiết cho sự kiện, sau đó chọn [Tự động tham gia vào thời gian bắt đầu].
  • Nếu một người chơi khác mời bạn tham gia sự kiện có tên hoặc mô tả mà bạn thấy có vẻ không phù hợp, bạn có thể báo cáo sự kiện đó. Nhấn nút OPTIONS trên màn hình chi tiết, sau đó chọn [Báo cáo].

Tạo sự kiện

1.
Chọn (Sự kiện) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Tạo sự kiện].
3.
Nhập chi tiết sự kiện, rồi chọn [Tạo].
Nếu sự kiện của bạn có chơi trò chơi, bạn có thể thiết lập trò chơi trước.
Bạn có thể gửi lời mời tham gia sự kiện cho người chơi khác và cho các nhóm, đội hoặc Cộng đồng của bạn.
  • Để sửa sự kiện bạn đã tạo, hãy chọn một sự kiện bạn đã tạo từ danh sách sự kiện, sau đó chọn [Sửa].
  • Bạn có thể thay đổi trò chơi cho sự kiện ngay cả sau khi sự kiện đã bắt đầu.