Tạo danh sách tùy chỉnh

Bạn có thể sắp xếp bạn bè của mình một cách dễ dàng và thuận tiện.

1.
Chọn (Bạn bè) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Danh sách tùy chỉnh].
3.
Chọn [Tạo danh sách].
4.
Nhập tên cho danh sách, rồi chọn bạn bè bạn muốn thêm.
5.
Chọn [Tạo danh sách].
  • Bạn có thể sửa danh sách mà bạn đã tạo. Chọn danh sách rồi chọn [Sửa danh sách].
  • Để xóa bạn bè khỏi danh sách, đánh dấu bạn bè mà bạn muốn xóa, nhấn nút OPTIONS, rồi chọn [Xóa khỏi danh sách này].
  • Bạn cũng có thể chọn [Bạn bè] trên menu nhanh để xem danh sách tùy chỉnh của mình.

Xóa danh sách tùy chỉnh

Chọn danh sách bạn muốn xóa, rồi chọn [Sửa danh sách] > [Xóa danh sách].