Thêm vào Mục yêu thích

Thêm các nhóm vào Mục yêu thích của bạn để dễ dàng liên lạc hơn. Để biết chi tiết về những thao tác bạn có thể thực hiện với nhóm, xem phần "Nội dung hiển thị trên màn hình nhóm".

1.
Chọn (Tin nhắn) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn một nhóm để thêm.
3.
Nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Thêm vào Mục yêu thích].

Xóa nhóm khỏi Mục yêu thích

Chọn nhóm bạn muốn xóa, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Xóa khỏi Mục yêu thích].