Trao đổi tin nhắn

Sử dụng (Tin nhắn) để trao đổi tin nhắn với Bạn bè và người chơi khác. Bạn có thể nhóm mọi người với nhau, giúp bạn dễ dàng trao đổi tin nhắn với nhiều người chơi cùng một lúc.
Bạn có thể tạo tin nhắn mới hoặc chọn một tin nhắn đã có.

Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không thể gửi hoặc nhận tin nhắn.

Tạo tin nhắn mới

1.
Chọn (Tin nhắn) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Tạo tin nhắn].
3.
Chọn một thành viên nhóm.
Để biết chi tiết, hãy xem phần "Chọn một người chơi khác".
4.
Nhập tin nhắn, sau đó chọn [Gửi].

Chọn tin nhắn đã có

Chọn một tin nhắn đã có để tiếp tục quá trình trao đổi tin nhắn trước đây.

Màn hình tin nhắn. Gắn nhãn từ A đến C từ trên cùng.

A )
(Mới)
Bạn cũng có thể xem thông tin này trong (Thông báo) từ màn hình chức năng.
B )
(Đèn trạng thái lỗi)
Đèn trạng thái này xuất hiện khi tin nhắn chưa được gửi đi.
C )
(Mục yêu thích)
  • Để thêm các nhóm vào Mục yêu thích của bạn để dễ dàng liên lạc, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Thêm vào Mục yêu thích].
  • Bạn có thể chỉ định tối đa 99 người chơi mỗi nhóm.
  • Bạn có thể nhập tối đa 512 ký tự trong một tin nhắn.
  • Bạn có thể giới hạn những người chơi có thể gửi tin nhắn cho bạn. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Cài đặt quyền riêng tư".

Rời khỏi nhóm

Chọn nhóm bạn muốn rời khỏi, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Rời khỏi]. Sau khi rời khỏi nhóm, bạn sẽ không còn có thể xem tin nhắn của nhóm đó.