Nội dung hiển thị trên màn hình nhóm

Màn hình nhóm. Gắn nhãn từ A đến D từ trên cùng.

A )
Tên nhóm/số lượng thành viên
(Mục yêu thích) xuất hiện cho các nhóm thuộc Mục yêu thích của bạn.
B )
Chuyển đổi hiển thị
Người chơi Hiển thị các thành viên trong nhóm.
Bạn có thể xem hồ sơ hoặc gửi Lời mời kết bạn.
Đang chơi Hiển thị các trò chơi mà thành viên đang chơi hoặc các đội chơi mà họ tham gia.
Tin nhắn Hiển thị tin nhắn.
C )
Các nút vận hành
Thêm người chơi Thêm thành viên vào nhóm.
Trò chuyện trong đội chơi Bắt đầu một đội chơi riêng với các thành viên trong nhóm.
Để biết chi tiết về các đội chơi, xem phần "Giới thiệu về đội chơi".
Tạo sự kiện Tạo một sự kiện và gửi lời mời cho các thành viên trong nhóm.
Để biết chi tiết về sự kiện, xem phần "Giới thiệu về sự kiện".
Cài đặt nhóm Thay đổi tên hoặc hình ảnh của nhóm.
D )
(Đính kèm) / (Nhãn dán)
Chọn (Đính kèm) để đính kèm ảnh chụp màn hình hoặc tin nhắn thoại. Chọn (Nhãn dán) để gửi một nhãn dán.
  • Bạn không thể mở một số tập tin đính kèm trên hệ thống PS4™ do định dạng của chúng.
  • Để báo cáo tin nhắn không phù hợp, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Báo cáo].