Tham gia đội chơi

Bạn có thể tạo đội chơi hoặc tham gia đội chơi của người chơi khác.

Tạo đội chơi

1.
Chọn (Đội chơi) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Tạo đội chơi].
3.
Nhập tên cho đội chơi, sau đó chỉ định đội chơi đó là công khai hay riêng tư.
4.
Chọn [Tạo đội chơi].
Nếu bạn chọn hộp kiểm cho [Đặt đội chơi này ở chế độ riêng tư] trong bước 3, hãy chọn người chơi bạn muốn mời, sau đó chọn [Gửi lời mời].
Nếu bạn không chọn hộp kiểm cho [Đặt đội chơi này ở chế độ riêng tư], bạn cần phải chờ người chơi tham gia hoặc chọn [Mời] để mời người chơi.

Tham gia đội chơi của người chơi khác

Chọn (Đội chơi) từ màn hình chức năng để xem danh sách các đội chơi bạn có thể tham gia. Chọn đội chơi bạn muốn tham gia.

  • Bạn cũng có thể chọn [Đội chơi] trên menu nhanh để tạo hoặc tham gia đội chơi.
  • Khi bạn nhấn nút vuông, bạn có thể xem danh sách các đội chơi được sắp xếp theo các trò chơi mà thành viên của đội chơi đó đang chơi.
  • Nhấn nút tam giác để xem danh sách người chơi trong đội chơi hiện tại.