Lịch sử kết nối

Bạn có thể xác minh lịch sử những người dùng đã kết nối với hệ thống của mình bằng ứng dụng Chơi từ xa. Chọn (Cài đặt) > [Cài đặt kết nối Chơi từ xa] > [Lịch sử kết nối]. Khi bạn chọn một mục lịch sử, bạn có thể xem các chi tiết như phương thức kết nối đã được sử dụng.

    Để xóa tất cả mục lịch sử, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Xóa].