Thỏa thuận người dùng

Để xác minh Thỏa thuận người dùng cho hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Thỏa thuận người dùng].