Xóa từ điển học tập

Để xóa từ điển học tập, trong đó lưu các thuật ngữ bạn đã nhập vào hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Khởi chạy lại] > [Xóa từ điển học tập].