Thông báo về quyền sở hữu trí tuệ

Để xem thông báo về quyền sở hữu trí tuệ cho hệ thống PS4™ của bạn, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Thông báo về quyền sở hữu trí tuệ].