Cài đặt đầu ra âm thanh

Cổng ra chính

Hệ thống PS4™ sẽ tự động chọn định dạng âm thanh tốt nhất cho các thiết bị được kết nối. Thông thường, không cần thay đổi những cài đặt này.
Khi bạn kết nối một thiết bị như bộ khuyếch đại AV cho rạp hát tại nhà với cổng nối DIGITAL OUT (OPTICAL), bạn có thể chọn (các) định dạng âm thanh mà thiết bị được kết nối hỗ trợ. Để chọn định dạng âm thanh, chọn (Cài đặt) > [Âm thanh và màn hình] > [Cài đặt đầu ra âm thanh] > [Cổng ra chính] > [DIGITAL OUT (OPTICAL)].
Cài đặt này chỉ có trên một số hệ thống PS4™.

Chú ý

Nếu thiết bị kết nối không hỗ trợ định dạng đầu ra từ hệ thống PS4™ của bạn, có thể sẽ làm hỏng loa.

Định dạng âm thanh (Mức ưu tiên)

Bạn có thể cài đặt định dạng đầu ra âm thanh làm ưu tiên sử dụng theo mặc định, ngoại trừ những tình huống không hỗ trợ. Chọn (Cài đặt) > [Âm thanh và màn hình] > [Cài đặt đầu ra âm thanh] > [Định dạng âm thanh (Mức ưu tiên)]. Cài đặt mặc định là [PCM tuyến tính].

Đầu ra âm thanh HDMI

Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ đầu ra âm thanh 7.1 kênh, bạn có thể chọn kiểu đầu ra âm thanh này.
Cài đặt này chỉ có trên một số hệ thống PS4™.