Nhạc hệ thống

Để điều khiển nhạc nền cho các khu vực như màn hình chính, hãy chọn (Cài đặt) > [Âm thanh và màn hình]. Xóa hộp kiểm cho [Nhạc hệ thống] để tắt nhạc.