Thiết bị Bluetooth

Chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Thiết bị Bluetooth] để tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth® lân cận. Các thiết bị đã ghép nối và các thiết bị Bluetooth® khác sẽ xuất hiện trong danh sách.

Các thiết bị không được hệ thống PS4™ của bạn hỗ trợ có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Để biết chi tiết về các thiết bị được hỗ trợ, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Màn hình cài đặt Thiết bị Bluetooth. Được gắn nhãn A.

A )
Trạng thái kết nối
Chỉ báo cho biết trạng thái kết nối của thiết bị Bluetooth®.
Bật (sáng) Đã kết nối
Tắt Không kết nối

Ghép nối thiết bị Bluetooth®

Để kết nối thiết bị Bluetooth®, bạn phải ghép nối thiết bị Bluetooth® với hệ thống.
Chọn thiết bị Bluetooth® bạn muốn kết nối, sau đó nhập mật khẩu để hoàn tất quá trình ghép nối. Một số thiết bị không yêu cầu mật khẩu. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  • Ghép nối các thiết bị như bộ điều khiển và bộ điều khiển chuyển động bằng cách kết nối chúng bằng cáp USB.
  • Nếu vượt quá số lượng thiết bị Bluetooth® tối đa có thể được ghép nối, hãy hủy đăng ký bất kỳ thiết bị nào không cần thiết khỏi danh sách các thiết bị đã ghép nối. Chọn thiết bị bạn muốn hủy đăng ký, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Quên thiết bị].
  • Để biết chi tiết về cách sử dụng thiết bị Bluetooth®, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm với thiết bị đó.

Kết nối thiết bị Bluetooth®

Chọn thiết bị Bluetooth® bạn muốn kết nối, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Số lượng thiết bị Bluetooth® bạn có thể kết nối đồng thời khác nhau theo loại thiết bị.