Thông báo

Khi nhận được tin nhắn hoặc thông tin mới khác, thông báo bật lên sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình. Chọn (Cài đặt) > [Thông báo] để cấu hình cài đặt cho thông báo bật lên.

Thông báo bật lên

Chọn [Thông báo bật lên] để xem tùy chọn cách thức hiển thị thông báo bật lên. Khi bạn bỏ chọn hộp kiểm [Hiển thị thông báo bật lên], các thông báo sẽ không xuất hiện.

Tắt hộp thoại bật lên trong khi phát video

Chọn hộp kiểm để tắt thông báo bật lên khi đang phát lại video.

Màu hộp thoại bật lên

Chọn màu của thông báo bật lên.

Hiển thị tin nhắn trong thông báo

Bỏ chọn hộp kiểm để ẩn chi tiết tin nhắn trong thông báo.

Thông báo khi bạn bè xuất hiện trực tuyến

Nhận thông báo khi bạn bè mà bạn chọn xuất hiện trực tuyến trên hệ thống PS4™. Để hiển thị thông báo dưới dạng thông báo bật lên, chọn [Thông báo bật lên], rồi chọn hộp kiểm [Khi bạn bè xuất hiện trực tuyến].