Cài đặt phát sóng

Để cấu hình cài đặt phát sóng cách chơi, chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Cài đặt phát sóng].
Tùy chọn này chỉ dành cho tài khoản người lớn.

Dừng phát sóng

Kết thúc phát sóng cách chơi.

Mời người chơi phát sóng

Mời những người chơi khác xem chương trình phát sóng của bạn.
Chọn [Mời người chơi phát sóng] để hiển thị màn hình nơi bạn mời người chơi. Chọn người chơi bạn muốn mời, sau đó gửi lời mời.

Xem bình luận

Tất cả bình luận sẽ xuất hiện.

Nhấn nút OPTIONS để ẩn các bình luận và người chơi đã chọn.

Extend Broadcast

Với một số dịch vụ trực tuyến, bạn có thể kéo dài thời gian phát sóng.
Tùy chọn này chỉ khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Comment Filtering Level

Bạn có thể thay đổi các cài đặt lọc bình luận.
Lọc bình luận là một trong những tính năng của một số dịch vụ trực tuyến nhất định.
Tùy chọn này chỉ khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Cài đặt nâng cao

Đưa video từ PlayStation Camera vào chương trình phát sóng Chọn hộp kiểm này để đưa vào hình ảnh từ camera trong chương trình phát sóng khi sử dụng PlayStation®Camera.
Cài đặt video của camera Cấu hình cài đặt video, bao gồm cả vị trí, kích thước và độ sáng, khi sử dụng PlayStation®Camera.
Để bật [Cài đặt video của camera], trước tiên bạn phải chọn hộp kiểm cho [Đưa video từ PlayStation Camera vào chương trình phát sóng].
Cài đặt chia sẻ âm thanh Chọn hộp kiểm này để đưa vào âm thanh micrô từ tai nghe hoặc PlayStation®Camera trong chương trình phát sóng.
Hiển thị thông điệp tới khán giả và bình luận của khán giả Chọn hộp kiểm này để thông điệp tới khán giả và bình luận từ khán giả xuất hiện trên màn hình.
Bình luận chỉ xuất hiện khi độ phân giải màn hình là 1080i hoặc 1080p.
Thông điệp tới khán giả Chỉnh sửa thông điệp tới khán giả và chọn màu nền của thông điệp đó.
Chuyển bình luận thành lời nói Chọn hộp kiểm này để hệ thống PS4™ đọc bình luận từ khán giả.
Bạn phải xóa hộp kiểm dành cho [Hiển thị thông điệp tới khán giả và bình luận của khán giả]. Ngoài ra, bình luận sẽ chỉ được đọc khi cài đặt trong (Cài đặt) > [Ngôn ngữ] > [Ngôn ngữ hệ thống] là [日本語] hoặc [English (United States)].
Liên kết cộng đồng tới bản phát sóng của bạn Nếu bạn là chủ sở hữu Cộng đồng, hãy chọn hộp kiểm [Bật liên kết cộng đồng] để (Cộng đồng) xuất hiện trên màn hình Trực tiếp từ PlayStation®. Khán giả của bạn sẽ có thể truy cập Cộng đồng thuộc sở hữu của bạn.