Cài đặt chia sẻ âm thanh

Để chọn âm thanh nào được đưa vào trong quá trình ghi hình video clip hoặc chương trình phát sóng cách chơi, hãy chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Cài đặt chia sẻ âm thanh].

Chèn âm thanh micrô vào video clip

Chọn hộp kiểm này để đưa vào âm thanh micrô từ tai nghe hoặc PlayStation®Camera trong quá trình ghi hình video clip.

Khi bạn chọn hộp kiểm cho (Cài đặt) > [Thiết bị] > [PlayStation Camera] > [Tắt tiếng micrô], cài đặt đó được ưu tiên.

Chèn âm thanh micrô vào bản phát sóng

Chọn hộp kiểm màu để đưa vào âm thanh micrô từ tai nghe hoặc PlayStation®Camera trong chương trình phát sóng.

Khi bạn chọn hộp kiểm cho (Cài đặt) > [Thiết bị] > [PlayStation Camera] > [Tắt tiếng micrô], cài đặt đó được ưu tiên.

Chia sẻ âm thanh của đội chơi

Chọn hộp kiểm này để đưa giọng nói của bạn và giọng nói của người chơi khác vào các video clip và chương trình phát sóng.

  • Cài đặt này sẽ chỉ đưa vào giọng nói của người chơi đã cho phép chia sẻ giọng nói của họ từ màn hình đội chơi, sử dụng [Cài đặt đội chơi] > [Cho phép chia sẻ giọng nói của bạn].
  • Cài đặt này được ưu tiên hơn các cài đặt [Chèn âm thanh micrô vào video clip] và [Chèn âm thanh micrô vào bản phát sóng].