Khôi phục cài đặt mặc định

Để khôi phục phần mềm hệ thống về cài đặt mặc định, hãy chọn (Cài đặt) > [Khởi chạy lại] > [Khôi phục cài đặt mặc định], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Chú ý

  • Bạn không thể hoàn tác việc khôi phục.
  • Không tắt hệ thống PS4™ trong quá trình khôi phục. Làm như vậy có thể làm hỏng hệ thống của bạn.
  • Bạn không thể khôi phục phần mềm hệ thống về phiên bản trước đó bằng chức năng này.