Đặt thời gian cho đến khi bộ điều khiển tắt nguồn

Để đặt khoảng thời gian duy trì không sử dụng bộ điều khiển trước khi tự động tắt, hãy chọn (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt thời gian cho đến khi bộ điều khiển tắt nguồn].

Cài đặt này bị tắt khi hệ thống PS4™ và bộ điều khiển được kết nối bằng cáp USB.