Thông tin hệ thống

Để thay đổi tên của hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Thông tin hệ thống]. Từ đây, bạn cũng có thể xem những thông tin như phiên bản phần mềm hệ thống và địa chỉ mạng của hệ thống.