Dữ liệu đã lưu trên thiết bị lưu trữ USB

Mỗi người dùng trên hệ thống PS4™ đều có thể quản lý dữ liệu đã lưu trên thiết bị lưu trữ USB. Chọn (Cài đặt) > [Quản lý dữ liệu đã lưu của ứng dụng] > [Dữ liệu đã lưu trên thiết bị lưu trữ USB].

Sao chép sang bộ nhớ hệ thống

Sử dụng chức năng này để sao chép dữ liệu đã lưu trên thiết bị lưu trữ USB sang bộ nhớ hệ thống PS4™. Đối với mỗi trò chơi, bạn có thể chọn dữ liệu đã lưu để sao chép.

Bạn cần đăng nhập ít nhất một lần bằng cùng tài khoản bạn đã sử dụng khi sao chép dữ liệu đã lưu.

Xóa

Sử dụng chức năng này để xóa dữ liệu đã lưu trên thiết bị lưu trữ USB. Đối với mỗi trò chơi, bạn có thể chọn dữ liệu đã lưu để xóa.