Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ trực tuyến

Mỗi người dùng trên hệ thống PS4™ đều có thể quản lý dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ trực tuyến. Chọn (Cài đặt) > [Quản lý dữ liệu đã lưu của ứng dụng] > [Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ trực tuyến].
Để sử dụng tính năng này, bạn phải là thuê bao PlayStation®Plus.

Tải về bộ nhớ hệ thống

Sử dụng chức năng này để tải xuống dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ trực tuyến vào một bộ nhớ hệ thống PS4™ và tiếp tục chơi trò chơi.
Đối với mỗi trò chơi, bạn có thể chọn dữ liệu đã lưu để tải xuống.

Bạn cũng có thể tải xuống dữ liệu đã lưu từ màn hình chính. Đánh dấu trò chơi, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Tải lên/Tải về Dữ liệu Đã lưu].

Xóa

Sử dụng chức năng này để xóa dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ trực tuyến. Đối với mỗi trò chơi, bạn có thể chọn dữ liệu đã lưu để xóa.