Tắt thiết bị

Để tắt các thiết bị Bluetooth® được kết nối với hệ thống PS4™, chẳng hạn như bộ điều khiển hoặc bàn phím, hãy chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Tắt thiết bị]. Chọn thiết bị bạn muốn tắt.