Thiết bị lưu trữ USB

Các thiết bị lưu trữ USB được kết nối với hệ thống PS4™ sẽ xuất hiện trong một danh sách. Bạn có thể ngắt kết nối hoặc định dạng thiết bị lưu trữ USB một cách an toàn để sử dụng làm bộ nhớ mở rộng. Chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Thiết bị lưu trữ USB].
Để biết chi tiết về cách sử dụng bộ nhớ mở rộng, xem phần "Sử dụng bộ nhớ mở rộng".

Phải cắm hoàn toàn thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB. Một số thiết bị không tương thích do có thiết kế hoặc hình dáng khác biệt.