Bộ nhớ

Bạn có thể xem trạng thái của bộ nhớ hệ thống PS4™ hoặc bộ nhớ mở rộng và quản lý nội dung đã lưu. Chọn (Cài đặt) > [Bộ nhớ].

  • [Bộ nhớ mở rộng] xuất hiện khi một thiết bị lưu trữ USB được định dạng để sử dụng làm bộ nhớ mở rộng được kết nối với hệ thống PS4™ của bạn. Chọn [Bộ nhớ mở rộng] để di chuyển ứng dụng và thay đổi vị trí cài đặt ứng dụng. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Sử dụng bộ nhớ mở rộng".
  • Để xóa nội dung, chọn nội dung trong [Bộ nhớ hệ thống] hoặc [Bộ nhớ mở rộng], nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Xóa].