Lịch sử lỗi

Để xem lịch sử lỗi liệt kê các sự cố như lỗi tải về và không thể kết nối với Internet, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Lịch sử lỗi].
Khi bạn chọn một mục từ danh sách, thông tin lỗi sẽ xuất hiện. Một số mục có thể bao gồm cả thông tin để khắc phục sự cố.

Lịch sử lỗi chỉ hiển thị 100 mục gần đây nhất.