Đặt thời gian cho đến khi PS4 tắt nguồn

Để đặt khoảng thời gian hệ thống PS4™ của bạn có thể giữ nguyên trước khi chuyển sang chế độ nghỉ ngơi hoặc tắt, hãy chọn (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt thời gian cho đến khi PS4 tắt nguồn].
Bạn có thể cài đặt thời gian riêng cho [Phát lại đa phương tiện] và [Chung (Ứng dụng)].