Bàn phím ngoài

Để cấu hình cài đặt cho bàn phím USB hoặc bàn phím Bluetooth® kết nối với hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Bàn phím ngoài].

Kiểu

Chọn loại bàn phím ngoài, theo ngôn ngữ.

入力方式/輸入法

Chọn phương thức nhập cho bàn phím ngoài.
Cài đặt này chỉ xuất hiện khi chọn [Tiếng Nhật] hoặc [Tiếng Trung (Phồn thể)] cho [Kiểu].

Lặp phím (Độ trì hoãn)

Chọn khoảng thời gian trước khi một ký tự được lặp lại khi giữ một phím trên bàn phím ngoài.

Lặp phím (Tốc độ)

Chọn tốc độ lặp lại ký tự khi giữ một phím trên bàn phím ngoài.