Chuột

Để cấu hình cài đặt cho chuột USB hoặc chuột Bluetooth® kết nối với hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Chuột].

Kiểu

Chọn sử dụng kiểu thuận tay trái hoặc tay phải.

Tốc độ con trỏ chuột

Chọn tốc độ di chuyển của con trỏ.