Âm phím

Để tắt âm thanh bạn nghe thấy trong một số chức năng như khi cuộn, hãy chọn (Cài đặt) > [Âm thanh và màn hình]. Xóa hộp kiểm cho [Âm phím].